ลำดับ
ยศ ชื่อ  ชื่อสกุล
1
พ.ต.ต.ณัฐพล โอฆะพนม
2
ร.ต.ท.ออมสิน แดงน้อย
3
ร.ต.ต.ทวีี จำปาลา
4
ด.ต.เชิด จันทาฟ้าเลี่ยม
5
ส.ต.อ.โกสินธุ์  ประโพศรี
ุ6
ส.ต.ท.ภาณุวัฒน์ คนเพียร