สถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2538 ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการ กิ่งอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

สภาพทั่วไป

สถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี ตั้งอยู่บ่านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่พิกัด ที เอฟ 145308 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (หนองคาย-บึงกาฬ) กิโลเมตรที่ 71-72 มีเนื้อที่จำนวน 16 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา

การปกครองและความรับผิดชอบ

สถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน ดังนี้

1. ตำบลรัตนวาปี มี 12 หมู่บ้าน

2. ตำบลพระบาทนาสิงห์ มี 17 หมู่บ้าน

3. ตำบลโพนแพง มี 13 หมู่บ้าน

4. ตำบลบ้านต้อน มี 9 หมู่บ้าน

5. ตำบลนาทับไฮ มี 10 หมู่บ้าน

 

อัตราส่วนความรับผิดชอบ

ตำรวจ : ประชากร (คน)

1: 631 คน

ตำรวจ : พื้นที่

1: 1,402.786 ตารางกิโลเมตร

ี่

ประชากรในพื้นที่

อำเภอรัตนวาปีเป็นกิ่งอำเภอที่แยกการปกครองออกจากอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีจำนวนประชากรไม่ค่อยหนาแน่น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมงตามลำแม่น้ำโขง

อำเภอรัตนวาปี มีประชากรรวมทั้งหมด 37,291 คน โดยแยกเป็น

- ชาย 18,796 คน

- หญิง 18,495 คน