ลำดับ
ยศ ชื่อ ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
ช่วงดำรงตำแหน่ง
พ.ต.ท.สารวิช  นรินทร์สรศักดิ์
สว.สภ.กิ่งอ.รัตนวาปี
๒๕๓๘-๒๕๓๙
พ.ต.ท.ชาญ  เกลี้ยงพิบูลย์
สว.สภ.กิ่งอ.รัตนวาปี
๒๕๓๙-๒๕๔๑
พ.ต.ท.ประมวล  ดอกพงษ์กลาง
สว.สภ.กิ่งอ.รัตนวาปี
๒๕๔๑-๒๕๔๓
พ.ต.ท.บพิธ  พิมายนอก
รอง ผกก.หัวหน้ากิ่งสภ.รัตนวาปี
๒๕๔๓-๒๕๔๕
พ.ต.อ.ชนะชัย  ช้างสิงห์
ผกก.สภ.รัตนวาปี
๒๕๔๕-๒๕๔๘
พ.ต.อ.เกษมสุข  สิริยากร
ผกก.สภ.รัตนวาปี
๒๕๔๘-๒๕๕๓
พ.ต.อ.สมชาย  สงวนศักดิ์ภักดี
ผกก.สภ.รัตนวาปี
๒๕๕๓-๒๕๕๖
พ.ต.อ.พันชัย ชมภูจันทร์
ผกก.สภ.รัตนวาปี
๒๕๕๖-ปัจจุบัน