ลำดับ ยศ – ชื่อ - ชื่อสกุล
1
พ.ต.อ.พันชัย ชมภูจันทร์   ผู้กำกับการสถานีฯ
2
พ.ต.ท.ปกรณ์ ผาทอง   รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม
3
พ.ต.ท.อนุชา เหล่างาม   รองผู้กำกับการสอบสวน
4
พ.ต.ท.จารึก พุ่มระย้า   รองผู้กำกับการสืบสวน
5
พ.ต.ต.จุลินทร์ ตลาดธานี   สารวัตรสืบสวน
6
พ.ต.ท.ไพฑูรย์ กาญจนลักษณ์   สารวัตรอำนวยการ
7
พ.ต.ต.ณัฐพล โอฆะพนม   สารวัตรป้องกันปราบปราม
8
ร.ต.ท.วุฒินันท์ วงหาญ   รองสารวัตรสืบสวน
9
ร.ต.ท.ออมสิน แดงน้อย   รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
10
ร.ต.ท.รณกร เตโช   รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
11
ร.ต.ต.ภาสกร แก้วบุตร   รองสารวัตรสืบสวน
12
ร.ต.ต.ไพวัลย์ ชนะชัย   รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
13
ร.ต.ต.รุ่งรุด ประจิมทิศ   รองสารวัตรสืบสวน
14
ร.ต.ต.ประเสริฐ     ไทยอ่อน    
15
ร.ต.ต.เจริญชัย
รุ่งวิสัย    
16
ร.ต.ต.ไพบูลย์        ศรีทองสุข    
17
ร.ต.ต.ประสิทธิ์   วิเชฎฐพงษ    
18
ร.ต.ต.สุนาวิน       แก้วเมืองกลาง     
19
ร.ต.ต.วิมล            โลหะปาน    
20
ร.ต.ต.อำพันธ์          จันทวารีย์    
21
ร.ต.ต.บุญโฮม บ่อแก้ว    
22
ร.ต.ต.เสถียร ศรีราช    
23
ร.ต.ต.บุญสวน อุทัยแพน    
24
ร.ต.ต.ทวี  จำปาลา    
25
ร.ต.ต.หญิงอัจฉราพรรณ โพธิดา    
26
ด.ต.สายชล      กองกุล    
27
ด.ต.ไพฑูรย์     ผายชำนาญ    
28
ด.ต.วีระศักดิ์ ์ฟองสารี    
29
ด.ต.ปราชญ์    ปรัตเถ    
30
ด.ต.ณรงค์        เคหฐาน    
31
ด.ต.เทียนชัย   วรรณคำโกฏิ    
32
ด.ต.สุรพันธ์   ศรีสุวรรณรัตน์    
33
ด.ต.สดับ       สุขา    
34
ด.ต.อุทร       ผายชำนาญ    
35
ด.ต.สุริยนต์   นามวงษ์    
36
ด.ต.จรัญ       แสนทวีสุข    
37
ด.ต.พิเชษฐ์    ปาปะขำ    
38
ด.ต.สุเทพ   ศิริษา    
39
ด.ต.โชคชัย   ดวงชัย    
40
ด.ต.เชิด           จันทาฟ้าเลี่ยม    
41
ด.ต.สมเกียรติ  สุทธิอาคาร    
42
ด.ต.วิวัฒน์   นามหงษา    
43
ด.ต.สิทธิพร   
สะอาด    
44
จ.ส.ต.โกมินทร์   นิลแสงศรี    
45
จ.ส.ต.มงคล  อัปการัตน์    
46
จ.ต.อ.สมศักดิ์     สุขชำนาญ    
47
ส.ต.อ.ประเสริฐ   เทพนา    
48
ส.ต.อ.วุฒิศักดิ์     สยมชัย    
49
ส.ต.อ.สิทธิศักดิ์   โพธิจร    
50
       
51
ส.ต.อ.ศุภวัฒน์   ศิริเลี้ยง    
52
ส.ต.อ.สายันณ์   จับตะเฆ้    
53
ส.ต.ท.โกสินธุ์   ประโพศรี    
54
ส.ต.ท.ทัชนะ     ประชาราษฎร์    
55
ส.ต.ท.ภาณุวัฒน์ คนเพียร    
56
       
57
       
58
       
59
       
60
ส.ต.ท.ประวิทย์    คงแจ้ง