พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ขวัญเสน่ห์
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม
   

พ.ต.ต.ณัฐพล  โอฆะพนม
สารวัตรป้องกันปราบปราม
   
 
   
 
   
ร้อยเวร ๒๐
ร.ต.ท.ออมสิน แดงน้อย
รัตนะ ๒๒
ร.ต.ท.รณกร เตโช
รัตนะ ๒๓
ร.ต.ต.ไพบูลย์ ศรีทองสุข
รัตนะ์ ๒๕

 
 


สายตรวจรถยนต์
ด.ต.สดับ สุขา
รัตนะ ๒๐๕
ด.ต.สิทธิพร สะอาด
รัตนะ
ส.ต.อ.วิภาค คำดีบุญ
รัตนะ

   
สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ ๑

ด.ต.โกมินทร์  นิลแสงศรี
รัตนะ ๒๑๑
ส.ต.ท.ภาณุวัฒน์ คนเพียร
รัตนะ

   
สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ ๒

ด.ต.มงคล อัปการัตน์
รัตนะ
ส.ต.ต.อรรภพล สุขเขียว
รัตนะ

   
สายตรวจรถจักรยานยนต์ ชุดที่ ๓

ด.ต.สุรพันธ์ ศรีสุวรรณรัตน์
รัตนะ ๒๐๔
ด.ต.วิวัฒน์  นามหงษา
รัตนะ
   
จุดบริการประชาชนบ้านโพนแพง
ร.ต.ต.สุนาวิน แก้วเมืองกลาง
รัตนะ
จุดบริการประชาชนบ้านน้ำเป
ร.ต.ต.บุญโฮม บ่อแก้ว
รัตนะ

   
จุดบริการประชาชนบ้านโนนดู่

ร.ต.ต.ทวี จำปาลา
รัตนะ

   
สิบเวรยามประจำสถานี
 
 
ร.ต.ต.ประสิทธิ์ วิเชษฎฐพงษ์
รัตนะ
 
ด.ต.ปราชญ์  ปรัตเถ
รัตนะ

 
ธุรการป้องกันปราบปราม

ด.ต.อุทร  ผายชำนาญ
รัตนะ
   
พนักงานสื่อสาร
ร.ต.ต.ประเสริฐ ไทยอ่อน
รัตนะ
ด.ต.โชคชัย  ดวงชัย
รัตนะ
จ.ส.ต.ประเสริฐ  เทพนา
รัตนะ