พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ขวัญเสน่ห์
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม
   

พ.ต.ต.ณัฐพล  โอฆะพนม
สารวัตรป้องกันปราบปราม
   
 
ร.ต.ต.ไพวัลย์ ชนะชัย
ร.ต.ต.เสถียร ศรีราช
ร.ต.ต.วีระศักดิ์ ฟองสารี

   
   


   
 
   
ด.ต.สุริยนต์  นามวงษ์
รัตนะ ๖๐๑
ด.ต.เชิด  จันทาฟ้าเลี่ยม
รัตนะ ๖๐๒
ส.ต.อ.โกสิน ประโพธิ์ศรี
รัตนะ ๖๐๓