สถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี มุ่งมั่นจัดระบบบริหารใช้การบูรณาการ โดยนำประชาชนมามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสร้างสรรค์คุณภาพ ... สามารถให้ความมั่นใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ รวดเร็ว รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการปฏิบัติ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดความผาสุก ปลอดภัย