ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจรัตนวาปี

อำเภอรัตนวาปี
ความเป็นมา
รัตนวาปี แปลว่า หนองแก้ว ( รัตนะ = แก้ว + วาปี + หนองน้ำ ) โดยมีตำนาน
เล่าขานกันสืบต่อกันมาว่า บริเวณหนองน้ำในวันพระจะมีลูกแก้ว จ้านวน 3 ลูก ลอยมาเหนือน้ำ
เปล่งแสง สว่างไสว ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นแก้วศักดิ์สิทธิ์ และนำมาตั้งเป็นชื่ออำเภอในปัจจุบันว่า
“ รัตนวาปี ”
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเสมาจารึกเป็นอักษรคฤนท์ ( อินเดียโบราณ )
ว่า เมื่อประมาณ พ.ศ. 1200 โดยขุดพบที่บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัด
หนองคาย จึงมีการสันนิษฐานกันว่าในอดีตคือ เปงจานนคร โดยเมื่อ ร.ศ. 9 ( พ.ศ. 2415 ) ได้มี
การจัดตั้งเมืองโพนแพง โดยมีพระสุริยวงศ์ ( ท้าวจันทา ) เป็นเจ้าเมือง ต่อมาหลวงศรีมหาพรหม
ได้ย้ายเมืองมาตั้งใหม่ที่บ้านปากห้วย “ ปากห้วยหลวง ” ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งอำเภอโพนพิสัย เมื่อ
ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน ร.ศ. 95 และต่อมา ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสยึดครองบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง (
สปป.ลาว ) ท้าให้พระสุริยศักดิ์ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในรัชกาลที่ 5 และต่อมาได้มีการตั้ง
สมเด็จข้าหลวงต่างพระองค์ ( พระบรมวงษ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ) จึงมีการตั้งเมืองขึ้นอีก
เมืองหนึ่งที่บ้านหนองแก้ว ( ปัจจุบันตั้งอยู่ตำบลรัตนวาปี ) โดยมีพระสุริยศักดิ์เป็นเจ้าเมืองและขึ้นกับ
เมืองโพนพิสัย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้มีการแยกการปกครองออกจากอำเภอโพนพิสัย มาตั้งเป็น
อำเภอใหม่ คือ “ รัตนวาปี ” โดยมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และห่างจากตัวจังหวัดหนองคาย
ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ
38,599 คน
ลักษณะทางกายภาพ
1. พื้นที่
อำเภอรัตนวาปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดหนองคาย และ
ระยะทางห่างจากจังหวัดหนองคาย 72 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (
หนองคาย – บึงกาฬ ) เป็นอำเภอชายแดนติดต่อกับประเทศ สปป.ลาว มีแม่น้ำโขงกั้นตลอดแนวยาว
ประมาณ 26 กิโลเมตร มีขนาดเนื้อที่ 275.198 ตร.กม. หรือจ้านวน 171,999 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ
4.94 ของพื้นที่จังหวัดหนองคายทั้งหมด มีรูปร่างลักษณะพิเศษทอดยาวขนานตามล้าแม่น้ำโขง ซึ่ง
เป็นเส้นเขตแดนระหว่างราชอาณาจักรกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
– ลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา บางพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมี
น้ำท่วมถึง มีแม่น้ำโขงไหลผ่านทางทิศตะวันตก
2. ขอบเขตอำเภอ
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโซ่พิสัย และอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัด
หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ำโขง

 1. ลักษณะภูมิประเทศ
  พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอรัตนวาปี เป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา บางพื้นที่เป็นที่
  ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึง มีแม่น้ำโขงไหลผ่านทางทิศตะวันตก
  อำเภอรัตนวาปี มีหมู่บ้านตั้งอยู่ตามแนวชายแดน รวมจ้านวน 13 หมู่บ้าน คือ
  1. บ้านน้ำเป หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนวาปี
  2. บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลรัตนวาปี
  3. บ้านตาลชุม หมู่ที่ 3 ตำบลรัตนวาปี
  4. บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลรัตนวาปี
  5. บ้านวารีภิมุข หมู่ที่ 9 ตำบลรัตนวาปี
  6. บ้านดอนบก หมู่ที่ 10 ตำบลรัตนวาปี
  7. บ้านหนองแก้วเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลรัตนวาปี
  8. บ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนแพง
  9. บ้านอาญา หมู่ที่ 2 ตำบลโพนแพง
  10. บ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 ตำบลโพนแพง
  11. บ้านต้อนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต้อน
  12. บ้านต้อนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต้อน
  13. บ้านเปงจานนคร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต้อน
  มีจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี กับด่าน
  ประเพณีบ้านทวย เมืองท่าพระบาท เปิดทุกวันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.
  การคมนาคมทางน้ำ โดยเรือโดยสาร

ท้องที่อำเภอรัตนวาปีเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโพนพิสัย ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอรัตนวาปี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538 และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น ‘อำเภอรัตนวาปี โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน ส่วนนายอำเภอคนแรกของอำเภอคือ นายคณกร  เครือวรรณ

สถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2538 ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการ กิ่งอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย